GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Đàng Nguyễn Diên Khánh
Phó trưởng khoa

Giảng viên

Thạc s
ĩ TESOL, Đại học Victoria, Úc
 khanhdnd@saigontech.edu.vn 

 

 

 


Trịnh Phan Thảo Anh
Giảng viên
Thạc sĩ TESOL, Đại học  Edith Cowan, Úc
 anhtpt@saigontech.edu.vn 

 

 

 

 


Huỳnh Thành Trung
Giảng viên

Cử nhân Ngôn Ngữ Học và Văn Học Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM

 trunght@saigontech.edu.vn 

 

 

 

 


Phan Thị Thái Hòa
Giảng viên
Thạc sĩ TESOL, Đại học  Edith Cowan, Úc
 hoaptt@saigontech.edu.vn 
 

 

 

 


Phạm Lê Giang Cẩm 
Giảng viên 
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Mở, Malaysia
 camplg@saigontech.edu.vn 
 
 
 
 
 
 
 

Thái Lê Ngọc Huyền  
Giảng viên 
Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Ngân Hàng, Tp.HCM

 huyentln@saigontech.edu.vn 

 
 
 

 

 

    


Trần Bảo Hân
Thư ký 
Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Sư Phạm, TP.HCM
 hantb@saigontech.edu.vn 

 

 

 

Đăng ký xét tuyển