GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

Đàng Nguyễn Diên Khánh
Giảng viên

Thạc s
ĩ TESOL, Đại học Victoria, Úc
 khanhdnd@saigontech.edu.vn 

 

 

 


Trịnh Phan Thảo Anh
Giảng viên
Thạc sĩ TESOL, Đại học  Edith Cowan, Úc
 anhtpt@saigontech.edu.vn 

 

 

 


 

Huỳnh Thành Trung

Giảng viên
Cử nhân Ngôn Ngữ Học và Văn Học Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM
 trunght@saigontech.edu.vn 

 

 

 


Phan Thị Thái Hòa
Giảng viên
Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Ngân Hàng, TP.HCM
 hoaptt@saigontech.edu.vn 
 

 

 

 

Nguyễn Minh Trọng

Giảng viên
Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Sư Phạm, TP.HCM
 trongnm@saigontech.edu.vn 

 

 


 


Chìu Phương Hạnh
Giảng viên 
Thạc sĩ TESOL, Đại học Edith Cowan, Úc.
 hanhcp@saigontech.edu.vn 
 
 
 

Phạm Lê Giang Cẩm 
Giảng viên 
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Mở, Malaysia.
 camplg@saigontech.edu.vn 
 
 
 

 

 

    


Trần Bảo Hân
Thư ký 
Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Sư Phạm, TP.HCM
 hantb@saigontech.edu.vn 

 

 

 

Đăng ký xét tuyển